Tıp Programı

Program Türü : Tam Zamanlı
Genel Bilgi : SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ülke genelinde uygulanan, derslerin anabilim dallarına göre değil konulara göre verildiği entegre sistemi bir adım ileri taşıyarak modern ve uluslararası geçerliliği olan kendi eğitim sistemini oluşturmuştur. Entegre eğitimde dolaşım, sindirim, sinir sistemi gibi konular ayrı ayrı ele alınmakta ve bu konuya ait anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi temel dersler ve ilişkili klinik dersler belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. SANKO Üniversitesinde geliştirdiğimiz modelde, klinik bilimler, temel bilimlerle daha iç içe hale getirilmiştir. Öğrenciler ilk yıldan klinik branşlarda eğitim almaya başlamaktadırlar. Temel eğitim ise ilk üç yılla sınırlı kalmayarak sonraki yıllarda yer alan klinik stajların içine de yayılmıştır. Bu eğitim modelimiz ile öğrenciler dünyada araştırma-geliştirme faaliyetlerinin en yoğun olduğu temel bilimlerden kopmadan, hekimlik vasıflarını kazanmaktadır.
Edinilen Ünvan : Tıp Doktorluğu (Yüksek Lisans Seviyesinde)
Yeterlilik Düzeyi :
Kabul Koşulları : Tıp Fakültesi'ne kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenim İçin : Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. SANKO Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin / kredisinin, SANKO Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine/kredisine uygun olması ve fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Zorunlukları ve Yönetmeliğe Uygunluk :
Hedefler :
Mezunlar İçin İş Profili : Mezunlarımız hastanede, sağlık ocakları, özel sağlık hizmeti veren kuruluşlarda yönetimde görev alabilmekte ve hekim olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız Sağlık Bakanlığı’nın değişik birimlerinde görev alabilmekte olup, tıp fakültesi ve sağlık yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir.
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :
Amaçlar :
Sınav Değerlendirme Kuralları : Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Ders Kurulları, Ders Kurulu dışı dersler ve Staj eğitiminde başarı notu 100 üzerinden 60’tır. Başarı notu ilgili dersin ara sınav notunun %40’ı ile final ya da bütünleme sınav notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Ders Kurulları ve Ders Kurulu dışı derslerin final ve bütünleme sınavlarında, başarı notunun hesaplanabilmesi için ön koşul öğrencinin 100 üzerinden en az 50 puan almasıdır.
Mezuniyet Koşulları :
Kayıtlı Personel Durumu :
Akademik Danışmanlık :
Not Sistemi :
8195 Program
Salih Murat Akkın
 • Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları,uygulama araç gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir
 • Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 • Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
 • Alanına özgü Sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 • Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
 • Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
 • Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
 • Yaşam boyu Öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir? düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır? ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 • Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
 • Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
 • Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
 • Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Bebek ve çocukları da Kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Profesyonel kimliği ile Meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
 • Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları davranışları? bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
 • Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır? bunları kredilendirir ve belgeler.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
 • Vücudu oluşturan sistemlerin normal yapı ve işleyişlerini bilir.
 • Hastalıkların nedenlerini, oluş mekanizmalarını ve etkilenen organlardaki değişiklikleri tanımlar.
 • Hastalardan ayrıntılı anamnez alır ve ayrıntılı fizik muayene yapar
 • Hastalıkların ayırıcı tanısını yapar ve tanı koyar
 • Sık görülen hastalıkların epidemiyolojisini bilir ve koruyucu hekimlik uygulamaları ile bunların azaltılmasına çalışır.
 • Sık görülen hastalıkların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularını yorumlar, tedavisinde bütüncül yaklaşımla kanıta dayalı uygulamalarını seçer
 • Acil durumlarda inisiyatif kullanarak çabuk ve doğru karar alır.
 • Yaşamı tehdit eden hastalıkları tanır, uygun ilk tedavilerini yapar ve gerektiğinde uygun birimlere yönlendirir
 • Ekip çalışmasına katılır ve sağlık ekibine liderlik yapar
 • Sağlık ile ilgili istatistiksel bilgileri değerlendirir.
 • Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi, finansmanı ve hekimlik uygulamalarının yasal düzenlemelerini bilir.
 • Hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve meslektaşları ile güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar.
 • Türkçeyi etkin bir şekilde kullanır, İngilizceyi mesleki literatürü takip edebilecek, iletişim ve uygulamalarına aktarabilecek düzeyde bilir.
 • Mesleki uygulama ve araştırmalarda etik kuralları bilir ve uygular.
 • Mesleki uygulama ve araştırmalarda güncel, bilimsel, teknolojik gelişmeleri izler ve Tıp alanındaki entelektüel birikimiyle katkıda bulunur
 • Hizmet sunduğu toplumun sağlıklı olma durumunun geliştirilmesinde görev alır.